بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-floating

بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن

دانلود بهترین فایل بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن

بررسی-مبحث-استاتیک-مایعات-و-نمونه-سوالات-آن

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   67

 

 

 

صفحه 41

مسئله نمونه 11ـ 2 تقریبا در چه درجه حرارتی آب جوش می آید اگر ارتفاع 10/000ft باشد.

راه حل : از ضمیمة A جدول 3. A ← فشار درجه حرارت استاندارد در 10/000ft ارتفاع 10/11psia است.

ازضمیمة A جدول A.1 ← موقعیت فشار بخار Pv آب 10/11psia در حدود 1930F است (با درون یابی). بنابراین آب در 10/000Ft در حدود 1930F به جوش می آید. ANS

با درجه حرارت جوش 2120F در سطح دریا مقایسه کنید. این توضیح می دهد که چرا در ارتفاع بالاتر زمان ببیشتری برای پختن لازم است.

تمرینات:

1ـ13ـ2ـ در چه فشاری در میلی بار مطلق آب در 700F به جوش می آید؟

2ـ13ـ 2ـ در تقریبا چه درجه حرارتی آب در مکزیکوسیتی (ارتفاع 7400ft) به جوش می آید؟ به ضمیمه A مراجعه شود.

مسائل:

1ـ2ـ اگر وزن خاص گاز 12/40N/m3 باشد، حجم خاص آن در m3/kg چه قدر است؟

2ـ2ـ یک نمونة گاز در درجه حرارت و فشار مشخص 0/108 Ib/ft3 وزن دارد. مقادیر چگالی، حجم خاص و چگالی خاص مرتبط با وزن هوا 0/075lb/ft3 را محاسبه کنید.

3ـ2ـ اگر یک گاز مشخص 8600N/m3 وزن داشته باشد، مقادیر، چگالی، حجم مشخص، گرانش مخصوص آب را در 150oc پیداکنید. از ضمیمه A استفاده شود.

4ـ2ـ تغییر در حجم 15/00 lb آب در فشار اتمسفری اولیه برای شرایط زیر را بیابید. (a) کاهش درجه حرارت با 50oF از oF 150 (b)، کاهش درج حرارت oF ¬¬50 از oF 150 به oF 100 (C) کاهش درجه حرارت or 50 oF 100 به oF 50 هر کدام را محاسبه کرده و به گرایش رد تغییرات حجم اشاره کنید.

5ـ 2ـ در ابتدا وقتی با 1000/00m آب در oc 10 به سیلندر شیشه ای ریخته می شود، ارتفاع ستون آب 0/1000 میلی متر است. آب و ظرفش تا oF 70 گرم می شوند. فرض کنید که هیچ تبخیری وجود نداشته باشد. پس عمق ستون آب چقدر می شود.

اگر ضریب انبساط حرارتی شیشه 3/8×10      6 باشد؟

 

تصویر

 

 

 

6ـ2ـ در عمق 4 مایلی در اقیانوس، فشار 9520 psi می باشد. فرض کنید که وزن مخصوص در سطح 64/00 lb/ft3 باشد و حجم میانگین 320/000psi برای دامنة فشار است. (a) تغییر در حجم مخصوص بین آنها سطح و آن عمق چقدر است؟ (b) حجم مخصوص در آن عمق چقدر است؟ (c) وزن مخصوص در آن عمق چقدر است؟ (d) درصد تغییر در حجم مخصوص چه قدر است؟

صفحه 42

6ـ2ـ (e) درصد تغییر در وزن خاص چه مقدار است؟

7ـ2ـ آب در درجة حرارت 68 درجة فارنهایت در یک سیلندر دراز و ثابت با قطر 600/0 وجود دارد. یک پیستون فشاری بر روی آب ایجاد می کند. اگر علی رغم اینکه اندازة داخلی ستون آب 00/25 باشد، اندازه اش چه مقدار می شود و در صورتی که 420 lb (پوند) فشار به پیستون وارد شود. فرض کنید هیچ نشتی یا اصطکاکی وجود ندارد.

 

تصویر 7ـ 2

 

 

8ـ2ـ تغییر را در حجم 10 متر مکعب آب در شرایط زیر حساب کنید (بیابید): (a) درجه حرارت از 60 درجه به 70 درجه سانتیگراد با فشار اتمسفر ثابت، افزایش می یابد. (b) فشار از صفر به ده متر مکعب افزایش می یابد با درجه حرارت 60 درجه سانتیگراد: (C) درجه حرارت (دما) از 60 درجه به 50 درجه کاهش می یابد و با فشار ترکیب شده از 10 متر مکعب بیشتر می شود.

9ـ2ـ یک محفظة فولادی بستة سنگین با آب در درجة حرارت 40 درجة فارنهایت و فشار اتمسفر پر می شود. اگر درجة حرارت آب و محفظه به 80 درجه فارنهایت افزایش یابد. فشار جدید آب چه قدرخواهد شد؟ ضریب انبساط گرمایی فولاد 6.6×10      6 طبق درجة فارنهایت است. فرض کنید محفظه با فشار آب تحت تأثیر قرار نمی گیرد. استفاده کنید از جدول A.1 و تصویر 1. 2

 

شکل 9ـ 2

 

10ـ 2ـ تمرین 4      6      2 را برای موردی تکرار کنید که مخزن از موادی ساخته شده که ضریب انبساط گرمای 4/6×1      6mm/mm باشد.

11ـ2 (a) چگالی، وزن خاص و حجم خاص اکسیژن را در 50 KN/m2abs, 20oc محاسبه کنید. (b) اگر اکسیژن در ظرف ثابت با حجم ثابت متراکم شدن فشار در صورتی که درجه حرارت به 100oC        کاهش یابد چه مقدار خواهد شد؟

12ـ2ـ (a) اگر بخار آب رد اتمسفر فشار جزئی 0/50 psia و درجه حرارت 90.F داشته باشد، وزن دقیق چقدراست؟

(b) اگر فشار سنج 14/50 psia خوانده شود، فشار جزئی هوای (خشک) و وزن خاص (دقیق) چقدر است؟ (c) وزن خاص اتمسفر (هوا به علاوة بخار آب موجود) چقدر است؟

13ـ2ـ (a) اگر بخار آب در اتمسفر فشار جزئی 3500pa و درجة حرارت 30oc داشته باشد، وزن خاص چقدر است؟ (b) اگر بارومتر 1.2kpa خوانده شود. فشار جزئی هوای (خشک) و وزن خاص آن چقدراست؟ (c) وزن خاص اتمسفر (هوا به علاوه بخار آب موجود) چقدر است؟

14ـ2ـ اگر وزن خاص بخار آب در اتمسفر 0/00065 lb/Ft3 و هوای خشک 0/074 lb/Ft3 باشد در زمانی که درجه حرارت 700F است (a) فشار جزئی بخار آب و هوای خشک در psia چقدر است؟ (b) وزن خاص اتمسفر (*هوا و بخار آب) چقدر است؟ (c) فشار بارومتری در psia چه مقدار است؟

15ـ2ـ اگر اتمسفر مصنوعی شامل 20 درصد اکسیژن و 80 درصد نیتروژن با حجم 101/32 KN/m2 abs و oc 20 حرارت باشد (a) وزن خاص و فشار جزئی اکسیژن چقدر است؟ (b) وزن خاص و فشار جزئی نیتروژن چه مقدار است؟ (c) وزن خاص ترکیب این دو گاز چقدر است؟

16ـ2ـ وقتی هوای محدود 70.F و 14/7 psia باشد و شامل 21 درصد اکسیژن با حجم 4/5 lb هوا باشد و درون یک مخزن اکسیژن با گنجایش 0/75 Ft3 قرار داده شده باشد. (a) حجم مولی محدود چه مقدار متراکم شده است؟ (b) وقتی مخزن پر در شرایط محدود فشرده شده باشد، فشار هوا در مخزن چقدر است؟ (c) فشار جزئی (psia) و وزن خاص اکسیژن محدود چه مقدار است؟ (d) چه وزنی از اکسیژن در مخزن نگه داشته شده است؟ (e) فشار جزئی (psia) و وزن خاص اکسیژن در مخزن چقدر است؟

17ـ2ـ (a) اگر 10Ft3 از دی اکسید کربن در psia 15 , 500F به صورت هم دما به 2Ft3 متراکم شود، فشار به دست آمده چقدر است؟ (b) فشار و درجه حرارت چه قدر خواهد بود در صورتی که جریان بدون تغییر باشد؟ تعریف کنندة عایق گرما K، برای دی اکسید کربن 28/1 است.

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن

مطالب مرتبط

بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن


سوخت هسته ای و انواع راکتور و کاربرد آنها و مروی بر بمب اتمی و ساختار نیروگاه اتمی

سوالات تحلیل سازه و خرپا همراه با پاسخ

نمونه سوالات مبحث مدار همراه با پاسخ

بررسی سوپرآلیاژهای ریخته چند بلوری

بررسی خرمشهر و آزادسازی و دفاع از آن

نمونه سوالات مبحث مدار همراه با پاسخ

بررسی سوپرآلیاژهای ریخته چند بلوری

یل: word

سنگ شناسی رسوبی و بررسی سنگهای رسوبی و انواع و اجزای آنها

بررسی سنگها و کانی ها، انواع، خواص و کاربرد آنها و مروری بر ماگما