بررسی سیاهچاله ها و مفاهیم مربوط به آن و سرگذشت مختصری از مرگ یک ستاره